Cuma , 20 Temmuz 2018

Örnek Makale

Olgunlaşma Derecesinin Zeytinyağlarının Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi (10 karakter, koyu, ortalı)
Ahmet Cana, Sevil Özb,[1] (9 karakter, koyu, ortalı)

 aÇukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana. (8 karakter, sola yaslı)
bAdana Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma Enstitüsü, Adana. (8 karakter, ortalı)

 Özet (9 karakter, koyu):
(9 karakter, sağ kenarı hizalı, paragraf grintisi verilmemeli)
Anahtar Kelimeler (9 karakter, koyu): ……, ………, ……… (9 karakter)
Effect of Olive Ripeness on Physicochemical Properties of Olive Oil (10 karakter, koyu, ortalı)
Abstract (9 karakter, koyu): ……, ………, ………(9 karakter, sağ kenarı hizalı, paragraf grintisi verilmemeli)
Key Words (9 karakter, koyu): ……, ………, ……… (9 karakter)
Giriş (10 karakter, koyu, sola yaslı)
1. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, paragraf grintisi verilmemeli)
2. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, 0.5 cm paragraf girintili)

Materyal ve Yöntem (10 karakter, koyu, sola yaslı)
Alt başlık  (10 karakter, koyu, italik, sola yaslı)
1. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, paragraf grintisi verilmemeli)
2. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, 0.5 cm paragraf girintili) 

Bulgular ve Tartışma (10 karakter, koyu, sola yaslı)
1. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, paragraf grintisi verilmemeli)
2. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, 0.5 cm paragraf girintili)

Çizelge 1 (10 karakter, koyu). Fizikokimyasal Özellikler (10 karakter, sağ kenarı hizalı)
Not: Çizelgeler için yapılan düzenlemeler şekiller için de aynen uygulanmalıdır.

Sonuç (10 karakter, koyu, sola yaslı)
1. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, paragraf girintisi verilmemeli)
2. Paragraf (10 karakter, sağ kenarı hizalı, 0.5 cm paragraf girintili)

Teşekkür (10 karakter, koyu, sola yaslı)
Bu çalışmada desteğini esirgemeyen ……… …….’ye teşekkür ederiz (varsa yazılmalı, 10 karakter, sağ kenarı ayarlanmış)

Kaynaklar (10 karakter, koyu, sola yaslı)
Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Özgür 2004). Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Özkan 2009a, Özkan 2009b). Yazar sayısı iki ise yazarların soyadları, yıl (Baş ve Koludar 1999), üçten fazla ise, Türkçe makalelerde sadece ilk isim ve arkadaşları (Abisel ve ark. 2005) şeklinde kısaltma yapılır. Kaynak gösterilecek yayında kaç isim varsa, kaynaklar bölümünde tümü belirtilmelidir. Dergi makaleleri; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, makale adı, derginin BIOSIS sistemine göre kısaltılmış ve italik olarak yazılmış olan adı, cilt, sayı ve başlangıç ile bitiş sayfa numaralarını göstermelidir. Kitaplarda ise; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, italik olarak yazılmış kitap ismi, basımevi, basım yeri gösterilmelidir. Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir:
Anonim 2012. Türk Gıda Kodeksi. Zeytinyağı Tebliği (2000/4). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 10 Şubat 2012 tarih ve 23900 sayılı Resmi Gazete, Ankara. (Yazarı bilinmeyen yayın)
Anonymous 2012. On emergency measures suspending the use of BHT as food additive. L 100/8 EN Official Journal of the European Union, Commission Regulation (EC) No 88/2012 of 26 July 2012. (Yazarı bilinmeyen yayın)
Kurt S, Tatlı A, Yıldız C, 2012. Effect of malaxation time on aroma. Acta Horticulture, 12 (4), 168–170. (Dergi makalesi)
AOAC 1999. Official Methods of Analysis. 15th Edition, Washington DC, USA. (Kurum/ Dernek yayını)
Özer N, 2009. Zeytinyağı. Arkın Ofset Matbaacılık, Antalya, Türkiye, 414 s. (Yazar(lar) tarafından hazırlanmış kitap)
Kiristakis PA, 2012. Chemistry and Technology of Olive Oil. 2nd Edition, Wiley Publishing Ltd, Oxford, UK, 154 p. (Yazar(lar) tarafından hazırlanmış kitap)
Haluk A (ed), 2012. Sigma Zeytinyağı Analizleri. Barış Matbaacılık İstanbul, Türkiye, 358 p. (Editor(ler) tarafından hazırlanmış kitap)
Bork AS (ed), San GK, Birol F, Sun E, 2012. Practices of Olive Oil Production. Blackwell Academic Publishers, Newyork, USA, 309 p. (Editor(ler) tarafından hazırlanmış kitap)
Özer N, 2009. Zeytinyağı. Sağlık Üzerine Etkileri, Tatlı A (baş editör), Barış Kitabevi Ltd Şti, Aydın, Türkiye, s. 300-350. (Kitap bölümü)
Sun E, 2012. Malaxation. In: Practices of Olive Oil Production, Bork AS (chief ed), Volume 5, Academic Press, UK, pp. 155-161. (Kitap bölümü)
Birol F, 2011. Zeytinyağı renk maddelerinin termal degradasyonu. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye, 80 s. (Tezler ve Sunular)
Sun E, 2012. Practices of Olive Oil Production. Ph. D. Dissertation, Purdue University, Newyork, USA, 290 p. (Tezler ve Sunular)
Dalgıç D, Sermet D, 2012. Zeytinyağı ve sağlık. Türkiye 10. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 22-24 Mart, Aydın, Türkiye, 520-523. (Kongre Bildirileri)
Bork AS, 2010. Application of PCR assay for olive samples. II. International Congress of Olive and Olive Oil, 1-3 June, Bonn, Germany, 236 p. (Kongre Bildirileri)
ISO 2008. How conformity assessment works. www.iso.ch/9000 (Accessed 16 December 2008). (Web sayfası)
Ünal B, 2012. Zeytinyağlarının Aroma Analizinde SPME_GCMS Uygulaması. http://www.olive and olive oil.org/pdf/102223456.pdf (Erişim tarihi 11.03.2000). (Web’de yayınlanmış makale)
Bork AS, 2010. Application of SPME-GCMS for olive oil samples http://www.olive and olive oil.org /aroma/hphe/pdf/ge_foods.pdf (Accessed 6 March 2001). (Web’de yayınlanmış makale)


1Sorumlu yazar (corresponding author) e-mail: mail@cu.edu.tr
Alınış (recieved): …….. Kabul ediliş (accepted): ……. (8 karakter,  sola yaslı)