Cuma , 20 Temmuz 2018

Yazım Kuralları

Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Z&Z Akdeniz Kültürü Dergisi Zeytindostu Derneği tarafından 2 ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı zeytin yetiştiriciliği, zeytin ve zeytinyağı bilimi ve teknolojisinin bütün alanlarında elde edilen bilimsel gelişmelerin; saygın ve hakemli bir dergi yayıncılığı anlayışı ile bilim insanları, araştırıcılar, zeytin ve zeytinyağı ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.
Dergimiz Türkçe olarak zeytin yetiştiriciliği, zeytin ve zeytinyağı bilimi ve teknolojisi ile ilgili orijinal araştırmalar, güncel konularda bilgilendirici derlemeler, tercüme yazılar, kısa notlar, sektörden haberler ve editöre mektupları yayınlar. Önemli bir potansiyeli veya bulgusu olmayan makaleler, tercümeler ve derlemeler basıma kabul edilmez. Orijinalinin fotokopisi eklenmeyen tercüme yazıları değerlendirmeye alınmaz.

MAKALE GÖNDERİMİ
Makaleler, basılı kopyaya gerek olmaksızın elektronik ortamda Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün e-posta adresine (e-posta: zeytindostu@zeytindostu.org) göndermelidir. Dergi editörlüğü, 1 gün içinde makalenin teslim alındığını sorumlu yazara e-posta ile bildirir. Bu bildirimin alındığı, yazar tarafından yine e-posta ile dergi adresine bildirilmelidir. Yazardan bir yanıt gelmezse yazarın bu bildirimi aldığı kabul edilir.
Değerlendirmeye alınan bilimsel makale ve derlemeler, konusunda uzman iki hakem tarafından değerlendirilir ve sonuç yazışmanın yapılacağı yazara bildirilir. Dergi editörü, hakem raporlarını dikkate alarak eserin yayınlanması konusundaki kararını verir. Sektörden gelen yazılar ve tercüme yazıları ise yine konu uzmanı akademisyenlere danışılarak editör kontrolünden geçtikten sonra yayınlanır.
Hayvanların veya zararlı maddelerin kullanıldığı araştırmalarda “Etik Kurul İzin Belgesi”nin makaleye eklenmesi gerekir. İnsanların denek olarak kullanıldığı araştırma sonuçlarını içeren makalelerde yazar(lar), “insan denemeleri üzerinde yetkili kurul” etik standartlarına ve gözden geçirilmiş Helsinki bildirgesi 1983’e uygunluğunu belgelemeleri gerekir.
Makaledeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Gönderilen yazılar, yayınlansın, yayınlanmasın iade edilmez. Makale basıldıktan sonra yazarlara bir adet dergi gönderilir.

YAZIM KURALLARI
Çalışma bilimsel araştırma ise, A4 (210 x 297 mm) formunda kağıda, “Microsoft Word for Windows” programı ile 10 yazı boyutunda “Verdana” yazı tipinde tek ara ile yazılmalı (kaynaklar listesi dahil) ve metin iki yandan hizalanmış olmalıdır. Sayfa yapısı, yukarıdan, aşağıdan, soldan ve sağdan 0.98 cm boşluk kalacak şekilde düzenlenmelidir. Gönderilen eser mümkünse 10 sayfayı geçmemelidir. Her sayfada sayfa numarası ve satır numaraları verilmelidir. Makale Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır.
Eser, kapak sayfası, ana başlık, yazar ad ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, yabancı dilde başlık, abstract, key words, giriş, materyal ve yöntem, bulgular, tartışma (veya bulgular ve tartışma), sonuç (gerekirse), teşekkür (gerekirse), kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
Çalışma bilimsel derleme ya da makale ise yukarıda açıklanan sayfa formatı kullanılmalıdır. Eğer çalışma özel sektör tarafından hazırlanan derleme, kısa not, sektörden haber ise yine yukarıda açıklanan sayfa formatı kullanılmalı ancak konu başlıkları eserin yapısına göre düzenlenmelidir.
Kapak sayfası: Türkçe ve İngilizce başlık 10 punto boyutunda, baş harfleri büyük harfle ve ortalı olarak koyu yazılmalıdır. Yazar ad(lar)ı (9 punto), adres-(ler) (8 punto) ortalı olarak yazılmalıdır. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Özetlerin (9 punto) her biri 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet tek paragraf olarak yazılmalı, çalışmanın amacını, metodunu ve önemli sonuçlarını içermeli ve özet içinde kaynaklara atıf yapılmamalıdır. Özet’in altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi bir şekilde tanımlayacak 3-6 anahtar kelime, sola dayalı olarak yazılmalıdır.
Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilir.
Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal ve yöntem aynı başlık altında verilmelidir.
Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle desteklenerek açıklanmalıdır. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.
Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır. Bu bölüm Bulgular ve Tartışma bölümü ile birleştirilebilir
Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Özgür 2004). Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Özkan 2009a, Özkan 2009b). Yazar sayısı iki ise yazarların soyadları, yıl (Baş ve Koludar 1999), üçten fazla ise, Türkçe makalelerde sadece ilk isim ve arkadaşları (Abisel ve ark. 2005) şeklinde kısaltma yapılır. Kaynak gösterilecek yayında kaç isim varsa, kaynaklar bölümünde tümü belirtilmelidir. Dergi makaleleri; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, makale adı, derginin BIOSIS sistemine göre kısaltılmış ve italik olarak yazılmış olan adı, cilt (sayı) ve başlangıç ile bitiş sayfa numaralarını göstermelidir. Kitaplarda ise; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, italik olarak yazılmış kitap ismi, basımevi, basım yeri gösterilmelidir.
Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir:
Yazarı bilinmeyen yayın
Anonim 2012. Türk Gıda Kodeksi. Zeytinyağı Tebliği (2000/4). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 10 Şubat 2012 tarih ve 23900 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
Anonymous  2012. On emergency measures suspending the use of BHT as food additive. L 100/8 EN Official Journal of the European Union, Commission Regulation (EC) No 88/2012 of 26 July 2012.
Dergi makalesi
Kurt S, Tatlı A, Yıldız C, 2012. Effect of malaxation time on aroma. Acta Horticulture, 12 (4), 168–170.
Kurum/ Dernek yayını
AOAC 1999. Official Methods of Analysis. 15th Edition, Washington DC, USA.
Yazar(lar) tarafından hazırlanmış kitap
Özer N, 2009. Zeytinyağı. Arkın Ofset Matbaacılık, Antalya, Türkiye, 414 s.
Kiristakis PA, 2012. Chemistry and Technology of Olive Oil. 2nd Edition, Wiley Publishing Ltd, Oxford, UK, 154 p.
Editor(ler) tarafından hazırlanmış kitap
Haluk A (ed). 2012. Sigma Zeytinyağı Analizleri. Barış Matbaacılık İstanbul, Türkiye, 358 p.
Bork AS (ed), San GK, Birol F, Sun E, 2012. Practices of Olive Oil Production. Blackwell Academic Publishers, Newyork, USA, 309 p.
Kitap bolumu
Özer N, 2009. Zeytinyağı. Sağlık Üzerine Etkileri, Tatlı A (baş editör), Barış Kitabevi Ltd Şti, Aydın, Türkiye, s. 300-350.Sun E, 2012. Malaxation. In: Practices of Olive Oil Production, Bork AS (chief ed), Volume 5, Academic Press, UK, pp. 155-161.
Tezler ve Sunular
Birol F, 2011. Zeytinyağı renk maddelerinin termal degradasyonu. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Turkiye, 80 s.
Sun E, 2012. Practices of Olive Oil Production. Ph. D. Dissertation, Purdue University, Newyork, USA, 290 p.
Kongre Bildirileri
Dalgıç D, Sermet D. 2012. Zeytinyağı ve sağlık. Turkiye 10. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 22-24 Mart, Aydın, Türkiye, 520-523.
Bork AS, 2010. Application of PCR assay for olive samples. II. International Congress of Olive and Olive Oil, 1-3 June, Bonn, Germany, 236 p.
Web sayfası
ISO 2008. How conformity assessment works. www.iso.ch/9000 (Accessed 16 December 2008).
Web’de yayınlanmış makale
Ünal B, 2012. Zeytinyağlarının Aroma Analizinde SPME_GCMS Uygulaması. http://www.olive and olive oil.org/pdf/102223456.pdf (Erişim tarihi 11.03.2000).
Bork AS, 2010. Application of SPME-GCMS for olive oil samples http://www.olive and olive oil.org /aroma/hphe/pdf/ge_foods.pdf (Accessed 6 March 2001).
Şekil ve Çizelgeler: Çizelge dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafikler “Şekil’’ olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun (jpeg formatında) olmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içinde atıf yapıldıktan hemen sonra verilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1, Şekil 1), Çizelge ve Şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır.
Birimler ve Kısaltmalar: Tüm makalelerde SI (System International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Kısaltma ve semboller metin içerisinde ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır.
Önemli Not: “Bütün makaleler ile birlikte “Makale Gönderimi ve Telif Devir Hakkı Formu” gönderilmelidir. Makale gönderimi ve telif devir hakkı formu doldurulup sorumlu yazar tarafından imzalandıktan sonra makale ile birlikte dergi adresine e-posta ile iletilmelidir. Makale basım için kabul edilmezse telif devir formunun yasal bir önemi kalmaz ve hükümsüz olarak kabul edilir.